Tuotos

Minkälaista tietoa syntyy kokemuspankin avulla?

Kokemuspankkia käytetään seuraavien kokonaisuuksien luomiseen:
• Luettelot tuoreimmista raporteista
• Suodatettujen raporttien avainluvut
• Raportoivan varustamon luoma Safety Index
• Highlighted Reports
• Safety Alerts
• Lessons Learned

• Safety Reports
• Risk Assessment

Kukin saa tietoa saamiensa oikeuksien puitteissa. Vähiten oikeuksia on suurella yleisöllä, joka kirjautumatta järjestelmään saa tietoonsa tuoreimmat raportit ja avainluvut. Täysin esteetön pääsy kokemuspankin sisältöön on vain ForeSea-järjestelmää hallinnoivilla henkilöillä. Kaikista kokemuspankin tiedoista on poistettu tunnistetiedot. Siksi salassapito-ongelmaa ei synny.

Ketkä voivat tehdä itsenäisiä hakuja kokemuspankista?

Käyttäjäryhmät DP ja Visitor voivat käyttää lomaketta, jolla voi tehdä yksinkertaisia hakuja kokemuspankista. Tätä varten on kirjauduttava järjestelmään. Käyttäjäryhmällä DP + (Super User) on käytössään kehittyneempi hakulomake. Tällaisen oikeuden saamiseksi on osallistuttava ICC:n järjestämään lyhyehköön koulutukseen. Käyttäjäryhmällä Researcher on kehittyneemmän hakulomakkeen lisäksi pääsy toimintoon, jonka avulla tietoja voidaan viedä ForeSeasta MS-Exceliin jatkoanalysointia ja tilastojen laatimista varten. Hakuja ja analyysejä on myös mahdollista tilata ICC:ltä. Tilauksen yhteydessä ICC tarkistaa mihin tarkoitukseen tietoja käytetään.

Mihin avainlukuja käytetään?

Avainlukuja käytetään antamaan kvantitatiivinen kuva siitä, miten kokemuspankin sisältö jakautuu eri kategorioiden kesken. Avainlukuja sisältävien sivujen kaavioita voi napsauttaa. Napsauttamalla kaavion pylvästä saa esille ne raportit, jotka on koottu kyseisen kategorian alle. Avainluvut muodostavat näin yksinkertaisen version hakulomakkeesta.

Minkälaisia tilastoja voidaan ForeSean avulla laatia?

ForeSea ei ole tarkoitettu tilastojen laadintaa varten. Raportointilomakkeen pääasiallinen tarkoitus on kerätä laadullista tietoa tilanteista, joita on syntynyt tai jotka saattavat syntyä merenkulkuelinkeinon piirissä eli seikoista, joista kannattaa jakaa tietoa muille ja joista kannattaa ottaa opikseen. ForeSea ei tuota virallista tilastoa, avainlukuja lukuun ottamatta, mutta pylväitä ja kaavioita voidaan tietenkin luoda niiden tietojen avulla, joita kokemuspankkiin on tallennettu. Kyseisissä tapauksissa on kuitenkin tarkoitus tunnistaa mahdollisia kehityssuuntia ja täten ohjata huomio meriturvallisuutta lisääviin toimenpiteisiin.

Mikä ”Highlighted Report”on?

”Highlighted Report” on raportti, jonka ForeSean pääkäyttäjä arvioi olevan niin mielenkiintoinen, että elinkeinon muiden edustajien tulisi saada siitä tietoa välittömästi. Syötteiden avulla kyseiset käyttäjäryhmät voivat nopeasti saada tietoa ”Highlighted Reportista”.

Mikä ”Safety Alert”on?

”Safety Alert” on varoitus kaikille merenkulkuelinkeinon piirissä toimiville siitä, että on olemassa seikkoja, jotka on välittömästi otettava huomioon ei-toivotun tapahtuman välttämiseksi.
Nimetty henkilö voi merkitä, että tietyn raportin johdosta on annettava ”Safety Alert”. Se tapahtuu merkitsemällä rasti tiettyyn raportointilomakkeen ruutuun.
Kun ForeSea-järjestelmään tulee tällainen raportti, otetaan yhteyttä kansallisen johtoryhmän alaiseen työryhmään varoituksen laatimiseksi. Tämän jälkeen ForeSean pääkäyttäjä jakaa ”Safety Alertin” välittömästi kaikille asianomaisille käyttäjille. Asianomaisen maan valvontaviranomainen voi myös laatia oman ”Safety Alertinsa” ForeSeasta riippumatta. Linkit tällaisiin ulkoisiin ”Safety Alerteihin” liitetään yleensä ForeSean kotisivulle.

Mikä on ”Lessons Learned”?

"Lessons Learned" on lyhyt kuvaus saadusta opetuksesta. Se perustuu tavallisesti enempään kuin yhteen raporttiin. Tarkoituksena on tukea aluksilla tehtävää meriturvallisuustyötä tuomalla mahdollisimman monen tietoon millä tavoin toimintaa voidaan parantaa. Yleensä ”Lessons Learned” –tietoa jakaa asianomaisen maan merenkulun valvontaviranomainen ja/tai varustamoyhdistys. Tiedon jakamisessa käytetään alan ammattilehtiä ja muita medioita tiedon levittämiseksi mahdollisimman laajalti. Linkit "Lessons Learned" -tietoiskuihin liitetään yleensä ForeSean kotisivulle.

Mikä on Safety Index?

Safety Index* on sen mitta, miten vakavaksi varustamo arvioi raportoidun tapahtuman.

Arvioinnin apuna käytetään raportin laatijan ForeSealta saamaa kuittausta vastaavanlaisista tapahtumista.

Safety Index luodaan IRIS-järjestelmässä ja arvio liitetään raporttiin LOOP 2:ssa, ks. raportin kulku. Safety Indexin luominen ei ole pakollinen toimenpide ja siksi kaikki raportit eivät sisällä kyseistä tietoa.

*SA Index = Seuraus* Todennäköisyys* Altistuminen