Historik

Efter Estoniakatastrofen 1994 som skördade 989 personers liv, varav 501 var svenskar, möttes sjöfartsnäringen och de nordiska sjöfartsmyndigheterna för att tillsammans ta fram åtgärder, dvs. ett regelpaket som både skulle innehålla förebyggande operativa åtgärder så väl som förändringar i fartygskonstruktion. Nya robustare rampkonstruktioner, Stockholmsöverenskommelsen (vatten på däck) och krav på indikeringar på RoRo däcks öppningar skulle ge ett förhöjt överlevnadsindex vid läckskador och lindra konsekvenserna vid en olycka. Andra exempel är regelutvecklingen av LSA-koden t.ex. krav på. Fast Rescue Boats, självrätande flottar, insteg i flottarna med tillhörande justeringar i STCW-koden med bl.a. nya krav på evakueringsplaner, säkerhetsorganisationen, BRM etc. Genomgripande och mycket viktigt. Vid den tidpunkten nödvändiga beslut för en hel bransch. 

I den senare delen av haverianalysen efter Estoniakatastrofen framkom det att incidenter med bogvisir tidigare hade förekommit, men rapporteringen av dessa var bristfällig och stannade efter åtgärd ofta i eget rederi eller på myndighet. Man rapporterade inte denna typ nästan olyckor rutinmässigt. Rapporteringsproceduren till myndigheten ansågs vara mycket administrativt krävande och det var också otydligt vad som egentligen skulle rapporteras. Offentlighetslagstiftningen i Sverige ansågs också vara ett hinder. Rapporter kunde när som helst offentliggöras och hamna i medias händer och onyanserat kommenteras. Inom flyget fanns en ”skyddande lagstiftning” något som sjöfarten inte hade, där incidentrapporter betraktades som ett obearbetat arbetsmaterial under utredning.

För att råda bot på situationen skapade därför dåvarande Redarförening (SRF) och Sjöfartsverket incidentrapporteringssystemet INSJÖ. Huvudman för systemet blev SRF, detta av praktiska skäl. Ambitionen var då och är fortfarande att bygga ett system för att kunna fånga upp både olyckor och nästan olyckor men och fånga upp händelser som normalt inte rapporterats tidigare.ForeSea som koncept och det tekniska systemet är utvecklat av ICC (IPSO Classification & Control AB). ICC är ett oberoende konsultföretag inom området tillförlitlighet/säkerhet i system och processer, se: www.ipso.cc ICC har även utvecklat informationssystemen INSJÖ, NEARMISS.DK och IRIS. Underleverantörer till ICC AB är Ampere Media AB och YouKnowWhat AB.