Inrapportering

Vad kan rapporteras till erfarenhetsbanken?

Till erfarenhetsbanken kan alla typer av händelser rapporteras som normalt rapporteras inom rederiets SMS-system. Dessa är:

Accident - En händelse som har inträffat och fått en oönskad konsekvens.

Near Miss - En händelse som har inträffat och som var mycket nära att få en oönskad konsekvens.

Non Conformity - En händelse som skulle kunna inträffa på grund av observerade brister i teknik, underhåll, bemanning, rutiner etc. och som om den inträffar kan få en oönskad konsekvens. En Non Conformity kan också avse en förebyggande åtgärd eller ett säkerhetshöjande förslag som vill förmedlas till andra i sjöfartsnäringen.

Vem får rapportera till erfarenhetsbanken?

Det är bara rederiets DP (Designated Person) som har rätt att rapportera till ForeSea.

Hur rapporterar man till erfarenhetsbanken?

Rapportera till erfarenhetsbanken görs via rapportformuläret på ForeSeas hemsida.

Rapportformulärets kärna utgörs av nedanstående fält:

• Vad hände? (Vad gjorde fartyget? Vad höll man på med ombord? Vad gick fel?)
• Vilka konsekvenser fick händelsen?
• Vad var orsaken till händelsen?
• Vilka åtgärder vidtogs ombord?
• Vad kan man göra på lång sikt i rederiet för att förhindra att händelsen upprepas?

Genom att besvara ovanstående frågor så utförligt som möjligt skapas en erfarenhetsbank med kvalitativ information som kan användas för att öka sjösäkerheten genom att analysera trender, olycksförlopp och orsakssamband.