Integritet

Går det att rapportera anonymt?

Nej. För att kunna rapportera till ForeSea krävs en inloggning. Inloggning för rapportering ges endast till DP (Designated Person) på ett rederi som är ansluten till ForeSea. DP är inte anonym då rapporten skickas. Syftet är att undvika otillbörlig rapportering vilket på sikt kan undergräva erfarenhetsbankens trovärdighet. Det kan även vara viktigt att kunna ställa kompletterande frågor till DP om något skulle vara oklart i samband med att rapporten registreras.

Går det att ta reda på vem som skickat en rapport?

Nej. Innan en rapport arkiveras i erfarenhetsbanken förstörs all information om vem som skickat den. Det är därmed omöjligt att i efterhand ta reda på vem som skickat en specifik rapport. Har rapportören av misstag lämnat information i rapporten som eventuell kan användas för att härleda t.ex. var en händelse har inträffat tas denna information bort av personalen som administrerar erfarenhetsbanken.

Skyddas erfarenhetsbanken mot intrång?

Ja. ForeSea har ett gott skydd mot olaga intrång så länge inga lösenord kommer på avvägar.

Har de som administrera ForeSea tystnadsplikt?

Ja. All personal som administrerar ForeSea har tystnadsplikt. Information som finns i ForeSea skyddas därmed från att lämnas ut till obehöriga. Då säkerheten på andra rederier eller fartyg är i fara och då faran kan undvikas med uppgifter från ForeSea kan dock tystnadsplikten hävas. Detta sker alltid i samråd med av ansvariga personer på rederiet.