november 2020

Inom ramen för Svensk Sjöfarts sjösäkerhetssystem ForeSea, har en Risk Assessment kring Cyber Security tagits fram för att användas som grund i arb