ForSea presenterades vid Nordens största transportkonferens

Den stora transportkonferensen som VTI årligen arrangerar gick av stapeln 8-9 januari i år. Sjöfarten var synlig under dagarna och VTI:s generaldirektr, Tomas Svensson, säger att man arbetar målmedvetet för att bli mer aktiva inom sjöfarten.

Redan under inledningssessionen kom infrastrukturminister Tomas Eneroth in på sjöfart och specifikt Wallenius Marines stora forskningssatsning på att utveckla nya segelfartyg.  Även Trafikverkets GD, Lena Erixon, lyfte behovet av att använda sig av sjöfartens potential i större utsträckning för att nå samhällsmålen.

Svensk Sjöfart och dess medlemmar stod också på scen i olika sessioner. Vid sessionen med temat säker sjöfart som modererades av Rikard Engström presenterade Jonas Gunnarsson arbetet inom Foresea där man arbetar för att ökad säkerhet genom rapportering och kunskapsdelning avseende olyckor och nästan-olyckor.

Johan Kristensson, Furetank, berättade om de LNG-drivna nya fartygens (Fure Vinga-serien) förtjänster såväl ur ett företags som ett samhällsperspektiv. Vid sidan av bränslet lyftes också bl a designens betydelse för att minska emissioner men också hur bullret minskas genom användande av el och dysa. Samtidigt som Johan konstaterade att LNG inte är en slutgiltig lösning ströks behovet av biogas för minskadat beroende av fossil naturgas under.

Wallenius Marine representerades av Carl-Johan Söder och Mikael Razola som berättade om de satsningar man gör på det vinddrivna fartyg som infrastrukturministern nämnde under öppningen av konferensen. Med hjälp av sol, vind och vågkraft ser man potentialer att driva framtidens fartyg utan fossila bränslen. Men fokus var just på vinden. Den kommersiella sidan är kanske den mest utmanande då farten på fartygen sannolikt kommer att gå i 10 knop att jämföra med dagens 17. Det är något som transportköparna kan se som utmanande. En komplicerande faktor när man utvecklar dessa fartyg, som föredragshållarna betonade, är att vindstyrka och riktning varierar mycket från mastfot till masttopp.

Inge Vierth från VTI höll ett anförande om den utvärdering VTI gör av Sjöfartsverkets nya miljödifferentierade farledsavgifter berättade hon bl a att fler fartyg får rabatt men att den totala rabatten minskat kraftigt. Miljöstyrning ger därmed oklara styreffekter då incitamenten är relativt låga. Givet den begränsade empiri som finns menar VTI att man inte har tillräcklig grund för att hävda att att det CSI-baserade systemet är samhällsekonomiskt lönsamt. Vierth menade att om man frångick systemet där fem variabler viktas lika och istället ökade betydelsen av CO2 och Nox skulle miljöincitamenten öka. Vierth menade, på fråga från moderatorn om vad man såg framför sig som skulle kunna vara en avgörande faktor för att få sjöfarten att realisera potentialen i ökad utsträckning, att en annan finansiering av Sjöfartsverket än att ta ut omfattande avgifter från branschen troligen är helt nödvändig.

Petra Stelling från Region Skåne presenterade en studie om att förlänga sjöfartssträckan i kontinenttrafiken. Projektet, som har ett Ropax-perspektiv, visar att CO2-utsläppen från den tunga trafiken i Sverige kan minska med 4-11%. Detta kan uppnås om den sträcka som lastbilarna idag rullar på landsväg från t ex sydsvenska hamnar och upp i, eller genom, landet istället transporteras vidare på vattnet tills man är så nära slutdestinationen som möjligt.