PROAKTIVT SÄKERHETSARBETE FÖR SJÖFARTEN

Under Svensk Sjöfarts medlemsseminarium med tema sjösäkerhet presenterades föreningens arbete med incidentrapporteringssystemet ForeSea. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom att samla, analysera och dela information om fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av data från en hel bransch.

– Vi ser att rapporteringen till ForeSea har ökat senaste året. Vi har under 2019 bland annat lanserat en ny hemsida och gjort riktade rederibesök, vilket vi även kommer fortsätta med under detta år. För att utveckla och förbättra systemet än mer hoppas vi att fler ska ansluta sig till systemet och dela med sig av rapporter, säger Christina Palmén, ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Johannes Hüffmeier ansvarar för analys av rapporterna och informerade under seminariet om nyttan med systemet och presenterade exempel på säkerhetsrapporter. Johannes informerade även om projekt som är på gång kopplat till ForeSea.

Olle Bråfelt och Björn Jakobsson från IRIS presenterade bakgrund till systemet samt hur ForeSea fungerar rent tekniskt gällande inlogg, rapportering, support och hantering.

Patrik Jönsson från Transportstyrelsen berättade om myndighetens arbete med rapportering och analys.