TRAFIKUTSKOTTET GER FÖRSLAG OM TRAFIKSÄKERHET

I Trafikutskottets betänkande gällande trafiksäkerhet lyfts sjöfarten, bland annat att gällande regeringen etappmål om nollvisionen gällande antalet omkomna i trafikolyckor. Inom samtliga trafikslag ska antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. I betänkandet tas även frågan om självmord upp där det inom sjöfarten omkom 20 personer under 2019 och 15 personer under 2018. Enligt betänkande är majoriteten män inom fritidsbåtssektorn.

– Trafikutskottet lyfter i sitt betänkande om trafiksäkerhet det faktum att det sedan en tid finns ett tidsatt etappmål som omfattar alla trafikslag. Det är bra och viktigt. Handelssjöfarten är idag oerhört säker och allvarliga olyckor är mycket sällsynta. Under ett normalår inträffar ingen dödsolycka i den svenska handelssjöfarten. Det är inte minst följden av ett mycket aktivt och engagerat arbete med säkerhetsfrågor. ”Safety first” är mer än något sjöfartens ledord. Detta innebär inte att vi är i mål. Förutsättningarna förändras hela tiden och därför är det viktigt att forskning och utveckling fortsätter vara i fokus inom näringen och från samhällets sida. I detta arbete är kompetenscentret Lighthouse en mycket viktig part. Min förhoppning är att statens insatser för forskning inom säkrare sjöfart ökar. Det är dags att ta nästa steg i att utöka Trafikverket sjöfartsportfölj och dubblera den. Så tar vi oss mot en mer hållbar sjöfart, säger Rikard Engström, VD Svensk Sjöfart.

Svensk Sjöfart arbetar med sjösäkerhet på flera olika sätt, bland annat genom incidentrapporteringssystemet ForeSea.

– Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom att samla, analysera och dela information om fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av data från en hel bransch. Under senaste året har rapporteringen till systemet ökat, vilket möjliggör en ännu säkrare svensk sjöfart, säger Christina Palmén, ansvarig för säkerhets- och miljöfrågor på Svensk Sjöfart.

Läs hela Trafikutskottets betänkande här.