ForeSea Risk Assessment Cyber Security ute nu

Inom ramen för Svensk Sjöfarts sjösäkerhetssystem ForeSea, har en Risk Assessment kring Cyber Security tagits fram för att användas som grund i arbetet med att implementera kommande krav. IMO:s resolution om ”Maritime cyber risk management in safety management systems” tydliggör att rederiers säkerhetsledningssystem (SMS, Safety Management System) bör ta hänsyn till cyberriskhantering i enlighet med ISM-koden, senast vid den första årliga verifieringen av rederiets DOC (Document of Compliance) efter 1 januari 2021.