Om ForeSea

ForeSea är ett informationssystem för olyckor, ”nästanolyckor” och avvikelser vars primära syfte är att förebygga sjöolyckor och förbättra sjösäkerheten. Systemet erbjuder fartygen och rederierna ett konkret och effektivt verktyg att proaktivt kunna arbeta med sjösäkerhetsfrågor. Genom att samla, analysera och dela information från fartygens incidentrapporter i en gemensam erfarenhetsbank kan rederier fatta beslut om åtgärder och förbättringar baserade på en bred bas av riktiga data från en hel bransch.

ForeSea samlar rapporter från rederiers ISM ansvariga s.k. designated persons och rapporteringen som är frivillig registreras anonymt i ForeSea´s ”erfarenhetsbank”. ForeSea har som ambition att utöver den obligatoriska olycksrapporteringen också fånga upp förhållanden som normalt inte rapporteras till tillsynsmyndigheterna.

ForeSea kan sägas utgöra svensk sjöfarts samlade incident- och olycksdatabas. Händelserna som inrapporteras i ForeSea utgör data baserad på verkliga händelser. Ingenting kan bli mer relevant som utgångspunkt i en säkerhetsanalys. Rapporter är tämligen ointressanta om dessa inte sorteras och kategoriseras och görs användbara för rederiers säkerhetsanalyser.

Systemet är utvecklat av Svensk sjöfartsnäring i samverkan med sjöfartsmyndigheter. Från och med januari 2016 ägs och finansieras systemet av Föreningen Svensk Sjöfart. ForeSea är en vidareutveckling av det tidigare svenska informationssystemet INSjÖ som genom åren haft en bred referensgrupp i sjöfartsbranschen där bland av sjöfartsmyndigheter, SEKO-sjöfolk, SBF, assurans, sjömansstiftelsen, och rederier deltog.

Genom offentliga medel och bidrag från stiftelser har ForeSea kontinuerligt kunnat utvecklas. Analysmetodik och riskbedömningar är områden som ständigt utvecklas och får ett allt större utrymme inom nationell och internationell regelutveckling där man utarbetar teoretiska riskanalysmodeller som utgör beslutsunderlag i regelutvecklingsprocesserna. T.ex. FSA, Formal Safety Assessment, är en metodik fastställ av IMO och används vid i stort sett alla sjösäkerhetsbeslut. Svagheten I de de teoretiska modellerna är ofta den del som speglar verkligheten dvs. verkliga händelser. Ett av huvudsyftena med ForeSea är att komplettera teoretiska modeller med ForeSeas analyser baserade på verkliga händelser.

Vad är syftet med ForeSea?
ForeSea har skapats för att förbättra sjösäkerheten.
Genom att analysera information i ForeSeas erfarenhetsbank kan sjöfartsnäringen:
• fatta beslut om åtgärder och förbättringar grundade på fakta.
• sprida information om farliga förhållanden i form av ”Safety Alerts”.
• sammanställa vunna erfarenheter i form av ”Lessons Learned”.

ForeSea ska underlätta för anslutna rederier att uppfylla ISM-kodens krav på intern rapportering. Detta görs genom att det rederianpassade informationssystemet IRIS erbjuds till subventionerat pris.

Varför skapa en erfarenhetsbank?
Det finns flera anledningar att skapa en erfarenhetsbank där kunskap om vilka risker som finns i verksamheten samlas. De viktigaste är:
• Förnuftsmässiga, "Safety First"
• Juridiska, "Just do It, It’s the law"
• Känslomässiga, "Better Safe than Sorry"
• Ekonomiska, "If you think Safety is Expensive - Try an Accident"

Genom att rapportera till ForeSeas erfarenhetsbank kan ett rederi delge andra inom sjöfartsnäringen en vunnen erfarenhet och de åtgärderna som vidtagits för att öka sjösäkerheten.

Want to know more?

  • Christina Palmén

    ansvarig för miljö- och säkerhetsfrågor
    christina.palmen [at] sweship.se
  • Johannes Hüffmeier

    Researcher maritime risk and safety
    johannes.huffmeier [at] gmail.com