Utdata

Vilken information skapas med utgångspunkt från erfarenhetsbanken?

Erfarenhetsbanken används för att skapa följande:

• Listor på raporter
• Nyckeltal
• Kvittenser med liknande rapporter
• Ishikawa-diagram för interaktiv sökning och analys av sökresultat
• Safety Index, skapat genom Risk Assessment
• Lista av utvalda rapporter
• Safety Alerts
• Lessons Learned

• Safety Reports
• Risk Assessment

Information är tillgänglig efter tilldelad behörighet. Lägst behörighet har allmänheten som utan inloggning kan ta del av de senaste rapporterna och nyckeltalen. Fullständig tillgång till erfarenhetsbankens innehåll har endast de som administrerar ForeSea. All information i erfarenhetsbanken är avidentifierad och utgör därmed inget sekretessproblem.

Vilka kan själva söka i erfarenhetsbanken?

Ett enklare sökformulär som används för att själv söka i erfarenhetsbanken är tillgängligt för användarkategorierna DP och Visitor. För detta krävs särskild inloggning. Ett mer avancerat sökformulär är tillgängligt för användarkategorin DP + (Super User). För att kvalificera sig till denna behörighet krävs en kortare utbildning av IRIS. Användarkategorin Researcher har utöver det mer avancerade sökformuläret även tillgång till en funktion för att exportera data från ForeSea till MS-Excel för vidare analys och skapandet av statisktik. Sökningar och analyser kan också beställas från IRIS. Vid sådan beställning kontrollerar IRIS vad informationen ska användas till.

Vad används nyckeltalen till?

Nyckeltalen används för att ge en kvantitativ bild av hur innehållet i erfarenhets-banken fördelar sig på olika kategorier. De diagram som sidorna med nyckletal består av är klickbara. Genom att klicka på en stapel i ett diagram visas de rapporter som är samlade i den kategorin. Nyckeltalen utgör därmed en enkel form av sökformulär.

Vilken statistik kan skapas med hjälp av ForeSea?

ForeSea är inte avsett för att producera statistik. Rapportformuläret fokuserar istället på att samla in kvalitativ information om sådant som händer eller kan hända i sjöfartsnäringen, sådant som är värt att dela med sig till andra av och dra lärdomar av. Någon officiell statistik, annat är nyckeltalen, produceras inte av ForeSea. Givetvis kan staplar och diagram skapas med hjälp av de data som finns i erfarenhetsbanken. I de fall dessa görs är dock syftet att identifiera eventuella trender för att på detta sätt styra inriktningen på åtgärder som ökar sjösäkerheten.

Vad är en ”Highlighted Report”?

En ”Highlighted Report” är en rapport som av ForeSeas administratör bedöms vara intressant för andra i sjöfartsnäringen att omedelbart ta del av. Genom Feeds kan behöriga användarkategorier snabbt få information om en ”Highlighted Report”.

Vad är en ”Safety Alert”?

En ”Safety Alert” är en varning till alla i sjöfartsnäringen om att det finns förhållanden som omedelbart måsta beaktas för att inte en oönskad händelse ska inträffa. En DP kan ange att en specifik rapport bör föranleda en ”Safety Alert”. Detta görs genom att kryssa i en särskild ruta på rapportformuläret. När en sådan rapport inkommer ForeSea kontaktas arbetsutskottet i den nationella styrgruppen för att formulera innehållet i varningen. En ”Safety Alert” sprids därefter omedelbart av ForeSeas administratör till alla behöriga användare. Respektive lands tillsynsmyndighet för sjöfart kan även fristående från ForeSea skapa en egen ”Safety Alert”. Länkar till sådana externa ”Safety Alerts”infogas vanligtvis på ForeSeas hemsida.

Vad är en ” Lessons Learned”?

En "Lessons Learned" är en kortfattad beskrivning av en vunnen lärdom. Den är vanligtvis baserad på många rapporter. Syftet med en "Lessons Learned" är att stödja sjösäkerhetsarbetet ombord genom att uppmärksamma så många som möjligt på hur verksamheten kan förbättras. Vanligtvis sprids "Lessons Learned" av respektive lands tillsynsmyndighet för sjöfart och/eller redareförening. För att nå så många som möjligt i sjöfartsnäringen används fackpress och annan media. Länkar till sådan "Lessons Learned" infogas vanligtvis på ForeSeas hemsida.

Vad är ett Safety Index?

Ett Safety Index* är ett mått på hur allvarligt ett enskilt rederi bedömer att den inrapporterade händelsen är. För att få hjälp vid bedömningen används kvittensen på liknande händelser som ForeSea returnerar till rapportören. Skapandet av ett Safety Index görs i IRIS systemet och bedömningen bifogas rapporten i LOOP 2, se rapportens flöde. Skapandet av ett Safety Index är inget krav vilket gör att alla rapporter inte innehåller denna information.

*SA Index = Konsekvens* Sannolikhet* Exponering