Vad sker med en inskickad rapport?

LOOP 1

 1. DP får en rapport från ett av rederiets fartyg.
 2. DP fyller i rapportformuläret och skickar rapporten till ForeSea.
 3. (Har rederiet ett IRIS-System skickar DP rapporten till ForeSea direkt via IRIS)
 4. Rapporten lagras som en ”ny rapport” hos administratören på ForeSea som vid behov kontaktar DP för kompletterande information.
 5. Administratören sätter ”sökord” på några av rapportformulärets fält i syfte att underlätta framtida sökningar i erfarenhetsbanken samt avidentifierar denna.
 6. Administratören söker efter liknande rapporter i erfarenhetsbanken och förbereder att skicka dessa till DP som kvittens på den inkomna rapporten.
 7. Bedömer administratören att rapporten är intressant för andra rederier att ta del kan denna i avidentifierad form skickas som en ”Highlighted Report” till övriga i sjöfartsnäringen. Har DP angett att rapporten bör ligga till grund för en ”Safety Alert” kontaktar administratören arbets-utskottet i den nationella styrgruppen.
 8. Kvittensen skickas till DP som går igenom vilka liknande händelser som har inträffat samt informerar berörda fartyg på det egna rederiet om detta.
 9. Administratören lagrar rapporten i ForeSeas erfarenhetsbank och informationen blir därmed tillgänglig för alla anslutna rederier.

LOOP 2 

 1. DP gör en Formal Safety Assessment, med utgångspunkt från kvittensen över liknande händelser, och bifogar ett SA Index till rapporten.
 2. Utöver detta beskriver DP de korrigerande åtgärder som rederiet har genomfört för att förhindra att en liknande händelse inträffar igen.
 3. Administratören lagrar rapporten i ForeSea som nu är kompletterad med ett SA-index och korrigerande åtgärder. Denna information blir därmed tillgänglig i erfarenhetsbanken.